Nhằm mục tiêu phổ biến, tuyên truyền rộng rãi và nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tâm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.

/upload/54777/fck/files/kh-609-cuoc-thi-truc-tuyen-tuyen-truyen-ve-bau-cu.pdf

/upload/54777/fck/files/SĐ 368.pdf

/upload/54777/fck/files/93 PGDĐT.pdf