Phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid 19