Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền biển, đảo năm 2019