Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ y tế - Bộ Giáo dục va Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.