Một số hình ảnh của buổi kiến tập tiết thi giáo viên giỏi Thành phố của cô giáo Công Thị Mai Linh