THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ