QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM HỌC 2018-2019