KẾ HOẠCH TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHỬ KHUẨN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NĂM 2019