CÔNG VĂN V/V TĂNG CƯỜNG DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVITD - 19