Tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học